מטרות הארגון

מטרות עמותת אה"ל- ארגון הרופאים מרשם 

א. התאגדות מתמחים ברפואה ומומחים ברפואה בעבודה מאורגנת.

ב. שיפור תנאי עבודתם ושכרם של המתמחים ברפואה והמומחים ברפואה, לרבות חתימת הסכמים ו/או הסכמים קיבוציים בדבר שכר ותנאי עבודה בשמם.

ג. מאבק במגמות, תהליכים וצעדים כלכליים הפוגעים בזכויות המתמחים ברפואה, בשכרם ובאיכות חייהם.

ד. לקדם את איכות העסקתם והכשרתם של מתמחים ברפואה ומומחים ברפואה.

ה. לגייס משאבים בארץ ובחו"ל לשם מימוש מטרות העמותה ופיתוח תוכניותיה.

ו. לקדם את ערכי העבודה המאוגנת בקרב ציבור הסטודנטים והסטאז'רים לרפואה.

ז. לקיים כל פעילות חוקית אחרת, הנדרשת לשם קיום המטרות המפורטות לעיל, וכל מטרה נוספת הקשורה למטרות הנ"ל.

 

פירוט נושאי הליבה המרכזיים:

 

1. התאגדות מתמחים ומומחים ברפואה בעבודה מאורגנת - הקמת ארגון עובדים למתמחים ולמומחים ברפואה:

 • העסקה על פי חוק - ייצוג הולם, אכיפת חוקים והסכמים, הגנה על זכויות חברי הארגון.
 • היכן שימצא כי המעסיקים עצמם (בתי החולים, קופות החולים או המדינה) או המנהלים הישירים אינם שומרים על זכויות הרופאים, יפעל הארגון בכל האמצעים העומדים לרשותו.
 • התנהלות שקופה, שמירה על קשר הדוק עם חברי הארגון ושתופם בתהליכי קבלת ההחלטות: בצוע סקרים תקופתיים, הקמת וועדים מקומיים המייצגים את בתי החולים השונים ברחבי הארץ, קיום בחירות תקופתיות פתוחות לתפקיד היו"ר ובעלי התפקידים האחרים.

2. דאגה לתנאי העסקה הולמים ושיפור תנאי עבודתם ושכרם של המתמחים והמומחים ברפואה:

 • הארגון יפעל להפחתה במספר תורנויות המתמחים, קיצור אורכן של התורנויות, שיפור בתנאי השכר של הרופאים והוספת תקנים למערכת הבריאות הציבורית.
 • הארגון יפעל ליצירת תנאים וסביבת עבודה הולמים אשר יאפשרו לרופא להעניק את השירות המיטבי למטופל: קביעת רף עומס מקסימלי (מספר מטופלים בשעה, מספר המטופלים תחת אחריות הרופא וכד'), הגדרת תפקידי הרופא והאצלת סמכויות פארא-רפואיות (הוספת מזכירות רפואיות, טכנאי דמים וא.ק.ג, עוזרי רופא, הרחבת שילובם של מתנדבי שרות לאומי).
 • חיזוק המקצועות במצוקה והפריפריה: יש לתמרץ כראוי את המתמחים שיבחרו להתמחות וכן את המומחים שיבחרו לעבוד במקצועות בהם קיים מחסור בכוח אדם ו/או בפריפריה.

3. שמירה על זכויות המטפל:

 • הגדרת תפקידו ותחומי אחריותו של הרופא: מהן המטלות אותן אמור לבצע, ומהן המטלות אותן אמורים לבצע האחיות ושאר העובדים הפארא-רפואיים. הגדרות תפקיד הרופא תחייב את המעסיק למצוא פתרון מקצועי חליפי לרופאים בעבודות פקידות ומנהלה: תיאום בדיקות לחולה, עבודת מזכירות, נטילת דמים, או כל עבודה אחרת אשר יכולה להיות מבוצעת על ידי  עובדים שאינם רופאים.
 • הזכות להגנה מפני אלימות במקום העבודה.
 • הזכות למנוחה ולהפסקות במהלך העבודה, סביבת עבודה הולמת (שינה, רחצה, ארוחות).
 • הסדרת הסעות למקום וממקום העבודה לאחר תורנות.

מטרות הארגון4. שיפור ההכשרה וההוראה:

 • הטמעה וקבלת ההכרה כי תקופת ההתמחות הינה בראש ובראשונה תקופת לימוד, חניכה ורכישת מקצוע.
 • בחינה מחודשת של תכניות ההתמחות ומשכן: הארגון יפעל למען רענון והגדרה מפורטת של תכניות וסילבוס ההתמחות. הארגון יפעל לקיצור אורך ההתמחות היכן שיהיה דרוש ונכון.
 • הפרדת המועצה המדעית והאיגודים המקצועיים מארגון העובדים: הקמת גוף עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי, אשר יהיה ממונה על תוכניות ההתמחות.
 • הסדרת הקבלה להתמחות ושוויון הזדמנויות בקבלה להתמחות: הנהגת שיטה ארצית, שקופה מבקרת ומבוקרת, חסרת פניות, קבועה ומפורטת, לקבלה להתמחות, כולל פרסום תקנים העתידים להפתח ותנאי העבודה הנהוגים בכל מחלקה. יצירת מנגנון שקוף ושיוויוני הממיין מתמחים למקצועות השונים על פי רצונם, על פי מספר התקנים הפנויים ועל פי צרכי המערכת, אשר יוגדרו ויעודכונו תקופתית.

5. חתירה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, רופאיה ומטופליה: מערכת שיוויונית ונגישה לכלל האזרחים, המעניקה שרותי רפואה ראויים על ידי מטפלים שבעי רצון ולכל החולים בהתאם לזכויות החולה:

 • תוספת מיידית של תקני הרופאים החסרים במערכת הבריאות הציבורית כיום, תוך הגדלה במקביל של מספר הרופאים המקבלים רשיון לעסוק ברפואה בישראל בכל שנה.
 • משרות full-timers – משרה אחת לרופא אחד במערכת הבריאות הציבורית, ללא צורך בקליניקות ובתעסוקה בסקטור הפרטי למי שיהיה מעונין בכך.
 • דאגה לאופק תעסוקתי למומחים במערכת הציבורית (תורנויות חצי, שליש, תמרוצי התמדה)
 • תקינה על פי עומס העבודה וצורכי המערכת (יחס רופא לחולה, מורכבות הטיפול הרפואי וקצב תחלופת החולים).
 • קביעת מנגנון לעדכון עתי של תקנים בהתאם לגידול באוכלוסייה, במורכבות המחלות והטיפול הרפואי, הטכנולוגיות הרפואיות וקצב תחלופת החולים.

 

6. שמירה על זכויות ושיפור תנאי הורים רופאים:

 • הקפדה על העסקה בהתאם למשרת הורה
 • שמירה על זכויות הרופאות היוצאות לחופשות לידה
 • מניעת אפליה של רופאות בקבלה לעבודה / התמחות ע"ר של תכנית ילודה
 • שרותי שמרטפות במקום העבודה
 • קידום האפשרות להתמחות בחצי משרה למי שיהיה מעונין בכך

לתקנון העמותה לחצו כאן

בעלי תפקידים

ד"ר ריי ביטון(יו"ר)

ד"ר אופיר לוי, חבר ועד מנהל

ד"ר אלה טולדנו, חברת ועד מנהל

ד"ר דן מיליקובסקי, חבר ועד מנהל

ד"ר ברק ליליאן, חבר ועד מנהל

ד"ר שני סבוראי בנד, חברת ועד מנהל

 

 

 

ד"ר מיכל טייטל, חברת ועדת ביקורת
ד"ר אלישע גושן, חבר ועדת ביקורת
ד"ר איתן גלעדי יעקבי, חברת ועדת ביקורת
 

נעמה כהן, ממלאת מקום מנכ"ל

בתיה נחמיאס, מנהלת מטה

נעמה קציר שמואלי, דוברת

עו"ד סיגל פעיל, יועצת משפטית

עו"ד אדר שוורץ, יועצת משפטית